הגלישה באתר כפופה להסכמתך המקדמית לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקראם בעיון טרם שימושך באתר

מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני. השימוש באתר – על כל מגוון שירותיו – הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד.

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתנו וכן תנאי שימוש אלה וזאת ללא הודעה מוקדמת למשתמשים.

בהיותך גולש/ת באתר הינך מסכים לשמור על כללי וחוקי זכויות יוצרים: אין להעתיק, לפרסם, לשכתב, לתרגם או לקחת בשום צורה שהיא וללא הסכמה מפורשת ובכתב ממפעילי האתר ובעלי זכויות היוצרים כל חומר שהוא, בין אם טקסט, תמונה, וידאו, עיצוב וכן הלאה.

דורשי עבודה ומעסיקים פוטנציאליים ("משתמשים") נדרשים כחלק מהשימוש באתר ובשירותי פרוג'קט פרו להעביר לפרוג'קט פרו מידע דרך רשת האינטרנט. המשתמשים מצהירים בזאת כי קראו והסכימו לתנאי שימוש אלה.

לכל משתמש עומדת הזכות לפנות אלינו בכתב באחד מאמצעי תקשורת המפורסמים באתר ולדרוש כי מידע המתייחס אליו לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה ואנחנו נקבל הודעה כאמור אנו תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ונודיע למשתמש בכתב כי כך עשינו.

פרוג'קט פרו רשאית להפסיק את השימוש של משתמש באתר במקרים בהם עפ"י שיקול דעתה נוצרה חריגה מתנאי השימוש באתר.

חל איסור גורף על כלל המשתמשים לצור מאגרי מידע אלקטרוניים או מודפסים מהמידע המופיע באתר זה.

לצרכי מתן השירות, החברה רשאית להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים עפ"י שיקול דעתה המקצועי. המשתמש מסכים להעברת פרטים אלו מרצונו החופשי.

המשתמש לא יתחזה לאדם אחר, לא יפר זכויות יוצרים, לא יעשה כל שימוש זדוני או לא תקין באתר עצמו או בתכניו.

פרוג'קט פרו והחברה המפעילה את האתר אינם אחראיים לכל נזק שעשוי להיגרם למשתמש מחלק כלשהו של שירותי החברה או השימוש באתר.

מובהר כי אין כאמור בתקנון זה כדי למנוע מפרוג'קט פרו כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מהוראות תקנון זה.

המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות או חבות משפטית לאובדן מידע מהאתר.

המשתמש מתחייב לפצות את החברה או מי משלוחיה על כל נזק או הפסד שיגרמו לה מפאת הפרת הוראות תקנון זה ו/או תנאי השימוש באתר, כולל תביעות משפטיות והוצאות קשורות.

לפרוג'קט פרו אין כל אחריות לקישורים המופיעים באתר ולאתרים המופנים בקישורים אלו. שימוש בקישורים אלו הינו באחריות המשתמש בלבד.

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, העיצובים, המדגמים והסודות המסחריים, הם רכושה של פרוג'קט פרו בלבד, או של צדדים שלישיים הקשורים אליה.